სამომხმარებლო სესხები

 აქცია სამომხმარებლო სესხებზე ლარში დაიწყო!

წლიური საპროცენტო განაკვეთი მხოლოდ 5,5% დან, ეფექტური 11,1% დან, 

ვადა: 48 თვემდე, 

თანხა 40 000 ლარამდე. 

სესხები გაიცემა გირაოს გარეშე.


სტანდარტული პირობები:
სესხი, რომელიც გაიცემა სამომხმარებლო მიზნებისთვის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად და სხვა სურვილების ასასრულებლად!
შემოსავლის 7-მაგ ოდენობამდე:
უზრუნველყოფა: სესხი შესაძლოა გაიცეს უზრუნველყოფის გარეშე!
ვადა: 48 თვემდე
თანხა: 40 000  -მდე
შემოსავლის 10-მაგ ოდენობამდე:
უზრუნველყოფა: მოითხოვება მხოლოდ თავდებობა/გირავნობა
ვადა: 48 თვემდე
თანხა: 40 000 -მდე
სესხების მოცულობა:
300 - 100 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში. 
სესხის ვადა:
1 თვე -  10 წელი.
წლიური საპრცენტო განაკვეთი:
12.5%-დან, ეფექტური - 14.07%-დან ლარში
12%–დან აშშ დოლარში,  ეფექტური - 13.49%–დან*
* (100 000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდ.მეწარმეებისთვის) 
ვის შეუძლია სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა
სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია ფიზიკურ პირს, რომელსაც გააჩნია სტაბილური და დოკუმენტურად დადასტურებული შემოსავალი მინიმუმ 300 :
შრომის ანაზღაურების სახით;
საიჯარო გადასახადის სახით;
დივიდენდის სახით.
მსესხებლის საერთო სამუშაო სტაჟი არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები.
საჭირო საბუთები:
განაცხადი სესხის მიღებაზე;
შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტები.


 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.