სამომხმარებლო სესხები

 აქცია სამომხმარებლო სესხებზე ლარში დაიწყო!

წლიური საპროცენტო განაკვეთი მხოლოდ 5,5% დან, ეფექტური 11,1% დან, 

ვადა: 48 თვემდე, 

თანხა 40 000 ლარამდე. 

სესხები გაიცემა გირაოს გარეშე.


სტანდარტული პირობები:
სესხი, რომელიც გაიცემა სამომხმარებლო მიზნებისთვის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად და სხვა სურვილების ასასრულებლად!
შემოსავლის 7-მაგ ოდენობამდე:
უზრუნველყოფა: სესხი შესაძლოა გაიცეს უზრუნველყოფის გარეშე!
ვადა: 48 თვემდე
თანხა: 40 000  -მდე
შემოსავლის 10-მაგ ოდენობამდე:
უზრუნველყოფა: მოითხოვება მხოლოდ თავდებობა/გირავნობა
ვადა: 48 თვემდე
თანხა: 40 000 -მდე
სესხების მოცულობა:
300 - 100 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში. 
სესხის ვადა:
1 თვე -  10 წელი.
წლიური საპრცენტო განაკვეთი:
12.5%-დან, ეფექტური - 14.07%-დან ლარში
12%–დან აშშ დოლარში,  ეფექტური - 13.49%–დან*

* (200 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, იმ გამონაკლისის გარდა თუ სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა ხორციელდება საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირზე / საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე)

ვის შეუძლია სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა

სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია ფიზიკურ პირს, რომელსაც გააჩნია სტაბილური და დოკუმენტურად დადასტურებული შემოსავალი მინიმუმ 300 :
შრომის ანაზღაურების სახით;
საიჯარო გადასახადის სახით;
დივიდენდის სახით.
მსესხებლის საერთო სამუშაო სტაჟი არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები.
საჭირო საბუთები:
განაცხადი სესხის მიღებაზე;
შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტები.


 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.