ქართულად
აირჩიეთ სასურველი სერვისცენტრი *
ბარათის ტიპი (თუ არ ფლობთ ბაზისბანკის ბარათს) 
სასურველი ვალუტა  *
სასურველი თანხა *
პირადი მონაცემები
სახელი *
გვარი *
სახელი და გვარი ლათინურად (როგორც დაიწერება ბარათზე) *
დაბადების თარიღი  *
პირადობის მოწმობის ნომერი  *
პ/მ პირადი ნომერი  *
ფაქტიური მისამართი (სადაც ცხოვრობთ)  *
იურიდიული მისამართი  *
მობილური ტელეფონი *
სახლის ტელეფონი (სადაც ცხოვრობთ) 
ელ-ფოსტა *
ინფორმაცია სამსახურის და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
ორგანიზაციის დასახელება *
თანამდებობა *
სამსახურის საქმიანობის სფერო *
მუშაობის სტაჟი (თვეები) *
თქვენი შემოსავალი (ხელზე მისაღები თანხა) *
შემოსავლის ვალუტა *
დამატებითი შემოსავლი  
დამატებითი შემოსავლის ვალუტა  
დამატებითი შემოსავლის წყარო  
საიდან შეიტყვეთ პროდუქტის შესახებ? 
ჩემი საკრედიტო განაცხადის ჯეროვნად განხილვის მიზნით, თანახმა ვარ და უფლებას ვანიჭებს ბანკს, რომ დაამუშავოს ჩემს მიერ მიწოდებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი და/ან ნებისმიერი მესამე პირისაგან კანონიერი გზით მოპოვებული ჩემი პერსონალური და/ან ბიომეტრიული მონაცემი (მათ შორის, მოიპოვოს ინფორმაცია სსიპ “სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსგან” ან/და მსგავსი უფლებამოსილების მქონე სხვა ორგანოსგან/პირისგან, აგრეთვე საქართველოში მოქმედი საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ები)საგან) *
შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები *
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.