ქართულად
აირჩიეთ სასურველი სერვისცენტრი *
პირადი მონაცემები
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი  *
პირადობის მოწმობის ნომერი  *
პირადი ნომერი  *
ფაქტიური მისამართი (სადაც ცხოვრობთ) *
იურიდიული მისამართი  *
მობილურის ნომერი *
სახლის ტელეფონი (სადაც ცხოვრობთ) 
ელ-ფოსტა 
მონაცემები სესხზე
სესხის ტიპი *
მოთხოვნილი სესხის თანხა *
მოთხოვნილი სესხის ვალუტა (100 000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდ.მეწარმეებისთვის) *
სესხის ვადა (თვე) *
ინფორმაცია სამსახურის და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
ორგანიზაციის დასახელება  *
თანამდებობა *
სამსახურის საქმიანობის სფერო *
მუშაობის სტაჟი (თვეები) *
თქვენი შემოსავალი (ხელზე მისაღები თანხა) *
შემოსავლის ვალუტა *
დამატებითი შემოსავალი  
დამატებითი შემოსავლის ვალუტა  
დამატებითი შემოსავლის წყარო  
საიდან შეიტყვეთ პროდუქტის შესახებ?  
ჩემი საკრედიტო განაცხადის ჯეროვნად განხილვის მიზნით, თანახმა ვარ და უფლებას ვანიჭებს ბანკს, რომ დაამუშავოს ჩემს მიერ მიწოდებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი და/ან ნებისმიერი მესამე პირისაგან კანონიერი გზით მოპოვებული ჩემი პერსონალური და/ან ბიომეტრიული მონაცემი (მათ შორის, მოიპოვოს ინფორმაცია სსიპ “სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსგან” ან/და მსგავსი უფლებამოსილების მქონე სხვა ორგანოსგან/პირისგან, აგრეთვე საქართველოში მოქმედი საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო(ები)საგან) *
შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები *
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.